RBTV

Bent u op zoek naar een beëdigd vertaler Spaans die staat ingeschreven in het Rbtv? Dan kan Camaleón Vertaalservice u verder helpen.

Onze beëdigd vertaalster Eva Fierst van Wijnandsbergen staat onder nummer 4735 ingeschreven in het Rbtv, met de specialisatie Juridisch Vertalen in Strafzaken.

Voor de beëdigde vertaling van uw documenten heeft u een beëdigde vertaler uit het Rbtv nodig. Een beëdigde vertaling kan nodig zijn wanneer het vertaalde document gebruikt gaat worden voor opname in officiële registers of als de vertaling overlegd moet worden aan bijvoorbeeld een gerechtelijke instantie, de IND, een notaris of de overheid.

U kunt hierbij denken aan uittreksels van de Kamer van Koophandel, huwelijksakten, echtscheidingsconvenanten, geboorteakten, diploma’s, statuten, vonnissen, dagvaardingen, testamenten, et cetera.

Heeft u een dergelijk document en heeft u daarvan een beëdigde vertaling nodig, houdt u er dan rekening mee dat uitsluitend officieel beëdigde vertalers bij de wet gerechtigd zijn om beëdigde vertalingen af te leveren.

Alle officieel beëdigde vertalers in Nederland kunt u vinden in het Register beëdigde tolken en vertalers, het zogenoemde Rbtv. Om in het Rbtv opgenomen te mogen worden moeten vertalers aan strenge eisen voldoen. Zo moeten zij een Verklaring Omtrent het Gedrag en een diploma van een vertaalopleiding op minimaal HBO-niveau kunnen overleggen.

Rbtv en PE-punten
Sinds 1 januari 2009 worden er strikte eisen gesteld aan beëdigde vertalers op het gebied van opleiding en nascholing. Een beëdigd vertaler dient vijfjaarlijks een minimum aantal pe-punten (permanente educatiepunten) te behalen om zijn of haar registratie te behouden.

Beëdigde vertalers met de specialisatie Juridisch Vertalen in Strafzaken moeten zelfs jaarlijks een minimum aantal pe-punten binnen de specialisatie behalen.

Rbtv en de gedragscode
Alle vertalers die staan ingeschreven in het Rbtv hebben een eed of belofte afgelegd. Hierin hebben zij verklaard hun werk eerlijk, nauwgezet en onpartijdig uit te voeren en geheimhouding in acht te nemen.

De gedragscode is een aanvulling op deze eed/belofte. Het verwoordt de normen en waarden die voor vertalers in het werk gelden.

Deze gedragscode geeft niet alleen vertalers zelf, maar ook afnemers van vertaaldiensten duidelijkheid over het gedrag en handelen dat van een vertaler mag worden verwacht.

Als een afnemer vindt dat een vertaler niet conform de gedragscode handelt, kan hij of zij de vertaler daarop aanspreken. Als dit niet tot een bevredigende uitkomst leidt, kan de afnemer een klacht indienen bij de Klachtencommissie Wbtv. De klachtencommissie hanteert de gedragscode als uitgangspunt.

Om direct een vertaler te zoeken in het Rbtv, klikt u dan hier. Onder nummer 4735 kunt u Eva Fierst van Wijnandsbergen vinden.

Voor meer informatie omtrent het Rbtv of voor het aanvragen van een vrijblijvende offerte kunt u contact opnemen via:

Mail: info@camaleonvs.nl
Tel: +31 (0)6 190 676 26.
Of vul ons contactformulier in.